Standardi bezbednosti u ishrani

0

Ukoliko niste tehnolog koji se bavi ispravnošću i bezbednošću hrane, da li znate šta podrazumeva bezbedna i zdrava hrana i koji su to standardi koji se primenjuju prilikom procesa njene proizvodnje?

Bezbednost hrane je od prioritetnog značaja za čovečanstvo. Baveći se ovom problematikom, mnoge zemlje su našle rešenje u primeni međunarodnih standarda za bezbednost hrane. Ovi standardi se mogu primeniti na sve organizacije u lancu snabdevanja hranom.

2005.godine, Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je standard ISO 22000. Time je omogućila svim potrošačima u lancu ishrane da budu usaglašeni sa zahtevima za obezbeđenje zdravstveno ispravne hrane. Standard ISO 22000 moguće je primeniti u sve oblike poslovanja koji se dovode u direktnu ili indirektnu vezu sa prehrambenim lancem: od proizvodnje hrane za životinje, preko proizvodnje, prerade i skladištenja, pa sve do maloprodaje, ugostiteljstva i drugih vidova raspoloživosti hrane potrošačima.

haccp-training-header
Pored ovog standarda postoje i drugi, koji se primenjuju i zahvaljujući kojima se obezbeđuje zdravstveno ispravna hrana. To su :
 HACCP – Sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane. HACCP se temelji na analizi i identifikaciji specifičnih opasnosti po zdravlje krajnjeg korisnika i utvrđivanju preventivnih mera u proizvodnji i prometu hrane kojima se rizik uklanja ili svodi na prihvatljivu meru. To zapravo znači da su svi  proizvodi u čijem se procesu nastajanja primenjuje HACCP sistem zdravi i sigurni za korišćenje, jer su preduzete mere, zahvaljujući kojima ne dolazi do kvarenja i zdravstvene neispravnosti proizvoda. Ovaj sistem zasnovan je na preventivi i ugrađen je u ceo proizvodni proces. Prve principe HACCP-a objavilo je 1974.godine američko Ministarstvo za hranu i lekove, da bi uskoro HACCP pristup prihvatila većina svetske prehrambene industrije.
 IFS – Sertifikacija prema međunarodnom standardu za hranu. Ovaj standard razvile su Nemačka i Francuska trgovina na malo za proveru isporučilaca sopstvenih trgovačkih marki. IFS služi za standardizovanu kontrolu bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Standardom treba da se poboljšaju bezbednost hrane i kvalitet proizvoda, povećaju zaštita i poverenje potrošača i poboljša troškovna efikasnost u lancu proizvodnje hrane. Zahvaljujući ovom sistemu moguće je pratiti kvalitet proizvoda u svim fazama, od njegovog nastanka, pa sve do dolaska do krajnjih potrošača. Za proizvod onog proizvođača koji primenjuje ovaj sistem, sa sigurnošću se može reći da je bezbedan za korišćenje.
 BRC global standard for safety – Sertifikacija Globalnog standarda za bezbednost hrane. Prvo izdanje BRC-a datira iz 1998.godine. Nastao je zbog potrebe da tela za sertifikaciju proveravaju dobavljače hrane u skladu sa jedinstvenim setom zahteva i da bi se, na taj način, izbegli dupliranje i dodatni posao prilikom njihovih provera. Zahvaljujući ovom sistemu distributeri hrane mogu da se fokusiraju na tržišnu borbu i da pri tome ne brinu za bezbednost hrane koju plasiraju.
 FSSC – Sistem upravljanja bezbednošću hranom. Sadrži kompletnu šemu za sertifikaciju sistema bezbednosti hrane koja je zasnovana na ISO 22000 standardu za upravljanje bezbednošću hranom. FSSC 22000 je namenjen za proveru i sertifiksciju sistema bezbednosti hrane za proizvođače koji proizvode ili prerađuju:

  • kvarljive proizvode životinjskog porekla
  • proizvode sa dugim rokom trajanja na sobnoj temperaturi i
  • hemijske proizvode za proizvodnju hrane.

Izuzetno je bitno znati i ispitati da li proizvođač, koji pri proizvodnji primenjuje sistem bezbednosti hrane, to radi na ispravan način i da li su njegovi proizvodi zaista zdravi i ispravni.

 TESCO NATURE’S CHORCE – Sertifikacija prema principima za bezbednost hrane za sveže voće, povrće i salate. To je standard koji primenjuju uzgajivači svežih proizvoda širom sveta, s ciljem da dobiju poverenje potrošača. Standard je razvijen od strane velikog Britanskog trgovačkog lanca Tesco i sadrži glavne principe i praksu koju treba da ispune proizvođači i dobavljači za sveže voće, povrće i salate, obezbeđujući na taj način da su proizvodnja i sistemi za upravljanje svežim proizvodima održivi, ekološki ispravni i zdravstveno bezbedni. Znajući da su sveži proizvodi izuzetno bitni za normalno funkcionisanje organizma, neophodno je ispitati i potvrditi da li su oni zaista ispravni i zdravi. Zahvaljujući ovom sistemu, to je danas moguće.

Pomenuti sistemi za bezbednost hrane od izuzetnog su značaja kako za proizvođače, tako i za potrošače. Proizvođači koji brzo i efikasno implementiraju standarde bezbednosti hrane, osiguravaju zdravstvenu ispravnost hrane kontrolom proizvodnog procesa od njegovog početka do kraja, što se odnosi na sve faze proizvodnog lanca. Tako nastali proizvodi se  se mogu okarakterisati kao zdravi i kvalitetni.

Svest čoveka da bira hranu koja je bezbedna, kao i da se informiše o proizvođačima, igra bitnu ulogu u očuvanju zdravlja. Zato, ukoliko želite da učinite dobru stvar za Vaše zdravlje, pri sledećoj kupovini pogledajte da li na proizvodu postoje navedene oznake. Ukoliko postoje, napravili ste dobar izbor.

 

 

Ostavite svoje mišljenje